CAO 2022-2023

Ontwerptekst

Download hier de ontwerptekst van de CAO 2022-2023 in pdf-formaat.

Samenvatting

 • Individuele werkzekerheid t.e.m. 31/12/2026.
 • De werkgever is bereid om voor het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 in totaal 10 SIRA-leerlingen in het SIRA project in te schrijven verdeeld als volgt:
  • BASF Antwerpen : 8
  • EuroChem Antwerpen : 2
 • BASF Antwerpen en EuroChem Antwerpen verbinden zich ertoe om jaarlijks in de maand september de P-pool aan te vullen tot 24 poolmedewerkers, respectievelijk 20 en 4.
 • De T-pool zal in 2022 en 2023 halfjaarlijks worden aangevuld tot acht medewerkers (over het jaar heen 16).
 • De I-pool zal bestaan uit 2 posities in shift tot 31 december 2023 (bezetting 30+1 i-pooler).
 • De S-pool zal bestaan uit 4 posities in 2022 en 2023 (1 per ploeg 4-ploegen).
 • BASF Antwerpen is bereid voor de jaren 2022 en 2023 te investeren in een Labo-pool met 3 posities (baremabedienden). De concrete uitwerking wordt voorzien in de IDA-commissie
 • De logistieke pool van Site Logistics Operations wordt ongewijzigd verdergezet.
 • De IDA-commissie 2.0 zal over het jaar de tewerkstelling behandelen van alle omgevingen.
  • Operations (maandelijks)
  • Maintenance (centraal en decentraal) (2 keer per jaar)
  • Logistiek (jaarlijks)
  • Labo , Bedrijfsinterventiedienst en Fabriekstoezicht (jaarlijks)
 • SIF 2.0
  EuroChem Antwerpen zal 1 x per jaar op de SIF-kwartaalmeeting het thema “Tewerkstelling techniek” behandelen.
 • Verhoging barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding.
  • vanaf 1 januari 2022: +1%
  • vanaf 1 januari 2023: +1,5%
  • vanaf 1 juli 2023: +0,5%
 • De premies voor de collectieve verzekering gezondheidszorgen blijven voor de periode van 1 april 2022 tot 31 maart 2024 ongewijzigd. De werkgever neemt de individuele premie van alle medewerkers met een maximum van 13,74 euro per maand verder te zijner laste (inclusief taksen en lasten).
 • In de bestaande polis ambulante zorgen (opties incl. dental) zal vanaf 1 januari 2022 preventieve tandzorg mee verzekerd worden.
 • Spaarplan gezondheidszorgen na pensionering.
  Met ingang en met werking vanaf 1 januari 2022 zal de werkgever voor alle werknemers met werknemersstatuut en baremabedienden in actieve dienst, zowel deeltijds als voltijds, aangesloten bij het BASF pensioenfonds, respectievelijk EuroChem Antwerpen pensioenfonds, een jaarlijkse bijdrage binnen een nieuw luik “Gezondheidszorgen na pensionering” van het “Spaarplan” doen. De bijdrage wordt jaarlijks gestort op het einde van de maand april.

  • Van indienst tot 39 jaar –> 90 EUR jaarlijks bijdrage
  • Van 40 jaar tot 49 jaar –> 100 EUR jaarlijks bijdrage
  • Van 50 jaar tot 59 jaar –> 140 EUR jaarlijks bijdrage
  • Van 60 jaar tot pensionering/SWT –> 200 EUR jaarlijks bijdrage
 • De forfaitaire premie voor de medewerkers van de specifieke diensten wordt vanaf 1 januari 2022 verhoogd tot €100 bruto per gewerkte brugdag.
 • De wachtvergoeding voor bedienden wordt vanaf 1 januari 2022 verdubbeld tot 25 EUR voor weekdagen en 50 EUR voor weekend- en feestdagen.
 • Paritaire werkgroep “wachtdiensten en oplossen van storingen”.
  Er is nood om een inhoudelijk kader uit te werken voor wachtdiensten, wachtvergoeding, oproepregeling en het oplossen van storingen.
  Bedrijfsleiders en diensthoofden uit alle relevante omgevingen zullen actief betrokken worden bij de uitwerking.
 • De bepalingen inzake de aanvullende vergoeding in het kader van SWT worden verlengd voor de periode 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2023.
 • De anciënniteitsdagen van medewerkers in een ondernemingslandingsbaan worden vanaf 1 januari 2022 niet langer geprorateerd in functie van de tewerkstellingsbreuk. Dit geldt ook voor lopende ondernemingslandingsbanen (niet retro-actief).
 • Voortgezet medisch gezondheidstoezicht.
  Het voortgezet medisch gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd door de interne medische dienst. De inhoud van het onderzoek is identiek aan dit van het periodiek onderzoek tijdens de loopbaan, tenzij feitelijk onmogelijk.
  Medewerkers die hiervan gebruik wensen te maken moeten hiertoe zelf het initiatief nemen. Medewerkers in SWT of (vervroegd) pensioen kunnen tot 5 jaar na uitdiensttreding een jaarlijkse griepvaccinatie krijgen en 1 keer een Global Health Check laten doen bij de interne medische dienst.
 • Bijpassing inkomstenverleis na zwangerschap:
  Gedurende de periode van moederschapsuitkering ontvangt de medewerkster een vergoeding van de werkgever volgens het concept van “Gewaarborgd maandloon tweede maand ziekte” Concreet betekent dit dat de medewerkster vanaf de 31ste dag moederschapsuitkering tot aan het einde van de wettelijke moederschapsrust, in aanvulling op de uitkeringen van het ziekenfonds en solidariteitsfonds, 5 % van het brutoloonverlies beneden en 80% van het brutoloonverlies boven de loongrens voor ziekte-uitkeringen (RIZlV-grens) krijgt uitbetaald.
 • Met ingang vanaf 01/01/2022 zal de eindejaarspremie voor dagmedewerkers worden verhoogd met 8u van 190,17 naar 198,17 keer het basisuurloon van december.
 • Met ingang vanaf 01/01/2022 zal demografiebudget het voor shiftmedewerkers worden verhoogd van 40u naar 48u.
 • Werkgroep ‘occasioneel flexibel werken in 4 x 10 uren week’.
  Er zal gedurende de looptijd van deze CAO een paritaire werkgroep opgestart worden die onderzoekt of een draagvlak kan uitgebouwd worden voor de invoering van een ‘occasioneel flexibel werken in 4 x 10 urenweek’.
  Het onderzoek zal zich niet richten op een flexibele invulling ervan in functie van wederzijdse opportuniteiten voor onze medewerkers en diensten.
  De vrijwillige keuze van de medewerker en de goedkeuring van de leidinggevende zijn essentiële voorwaarden bij de uitbouw van het stelsel.
 • De werkgever engageert zich ertoe een haalbaarheidsstudie uit te voeren over elektrische laadinfrastructuur op de buitenparkings van de site.
 • Sociale vrede
 • Behoud van bestaande CAO akkoorden