Een dikke merci aan alle collega's die voor het ABVV gekozen  hebben. De volledige uitslag en onze nieuwe mandaatdragers later op deze site.   

De werking

Op deze pagina geven we een beknopt overzicht van de overlegorganen op de BASF TBE waarin de gemandateerden van het ABVV, samen met die van ACV en ACLVB, jullie belangen behartigen. Ook de organen van het ABVV waarin vertegenwoordigers van ABVV op de BASF TBE een rol spelen, worden kort voorgesteld.

Een overzicht van de besproken organen, met de mogelijkheid om door te klikken:

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

Het CPBW heeft het recht om voor elke beslissing van de werkgever geïnformeerd en geraadpleegd te worden over alles wat de veiligheid, het leefmilieu, de gezondheid en het welzijn op het werk aanbelangt. Het is een paritair orgaan, wat wil zeggen dat het bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers.

Wat doet een CPBW-vertegenwoordiger?

 • Nagaan welke problemen zich stellen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers
 • Met de werkgever de discussie voeren: over welzijn op het werk, degelijke beschermingsmiddelen, milieuhinder, het beheersen van de werkdruk, de impact van de invoering van nieuwe technologieën, het beperken van het risico op blootstelling aan schadelijke producten, ioniserende straling, lawaai...
 • De leden van het CPBW zijn ook bevoegd voor de arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Het adviseren van de inspecteurs van het "Toezicht op het welzijn op het werk"
 • Deelnemen aan rondgangen op de bedrijven en diensten van de BASF TBE om de situatie op de werkplekken te inspecteren
 • Het controleren van de uitvoering van het globaal vijfjarenpreventieplan (GPP) en het Jaarlijks Actieplan (JAP)

Het CPBW van de BASF TBE vergadert elke vierde dinsdag van de maand.

De werknemersvertegenwoordigers in het CPBW worden verkozen tijdens de 4-jaarlijkse sociale verkiezingen. Elke vakbond dient afzonderlijke lijsten met kandidaten neer te leggen voor de arbeiders, bedienden, én voor de jonge werknemers. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024.

Ontdek hier wie er voor het ABVV verkozen is in het CPBW.

De ondernemingsraad (OR)

De OR moet voorafgaand geïnformeerd en geraadpleegd worden over elke beslissing die de economische situatie en de tewerkstelling in het bedrijf aangaat. Het is een paritair orgaan, wat wil zeggen dat het bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers.

Wat doet een OR-vertegenwoordiger?

 • Hij of zij volgt en bespreekt de sociaal-economische toestand van het bedrijf, de personeelsbezetting, productiviteit en de vooruitzichten. Hij reageert als dat nodig is.
 • Hij of zij ziet ook toe op, en beslist mee over het arbeidsreglement, de datums van de jaarlijkse vakantie, ontslagregelingen, wijzigingen in de arbeidsorganisatie en de aanduiding van de bedrijfsrevisor
 • De OR behandelt ook thema's als de organisatie van overuren of het inschakelen van uitzendkrachten en onderaannemers
 • Jaarlijks worden ook enkele zittingen van de OR gewijd aan de "Economische en Financiële Informatie" (in het kort: EFI). Dan worden de basisinformatie (statuten, productie, concurrentiepositie, vooruitzichten), balansen, resultatenrekeningen, jaarverslagen en sociale balansen besproken.

De ondernemingsraad van de BASF TBE vergadert elke derde dinsdag van de maand.

De werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad worden verkozen tijdens de 4-jaarlijkse sociale verkiezingen. Elke vakbond dient afzonderlijke lijsten met kandidaten neer te leggen voor de arbeiders, bedienden, én voor de jonge werknemers. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024.

Ontdek hier wie er voor het ABVV verkozen is in de ondernemingsraad.

De syndicale afvaardiging (SA)

De SA is de draaischijf van de ABVV-werking op de BASF TBE. Ze organiseert mandaatdragers- en militantenvergaderingen, verstrekt informatie (flyers uitdelen aan de poort, uitgave van de nieuwsbrief "Over De Rooie", website), zet eventuele acties op touw, mobiliseert naar nationale betogingen en stakingen, enz. Daarnaast vormt ze ook de band tussen de ABVV-leden in de onderneming en het ABVV buiten de werkplaats: de centrale, het gewest en het interprofessioneel ABVV.

De SA verzorgt tevens de syndicale bijstand voor de ABVV-leden. Het ondersteunen van leden m.b.t. hun persoonlijk dossier op BASF TBE, hulp bij contacten met de verschillende diensten van het ABVV, gepersonaliseerde informatie rond pensioenen, tijdskrediet,... bezorgen, enz.

Dit is ook het orgaan dat elke 2 jaar een 'collectieve arbeidsovereenkomst' (CAO) onderhandelt met de werkgever. Tijdens deze onderhandelingen eisen de syndicale afvaardigingen van de 3 vakbonden op BASF verbeteringen op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. In ruil krijgt de werkgever sociale vrede op de punten waarrond een akkoord werd bereikt. Deze CAO's worden op BASF TBE ter stemming voorgelegd aan de leden van de vakbonden.

Maandelijks vergaderen de syndicale afvaardigingen van de vakbonden met verantwoordelijken van de personeelsdienst. Dit heet de 'syndicale vergadering'. Thema's die aan bod komen zijn de uitwerking van de CAO's, kwesties rond arbeidsverhoudingen, en alle zaken die niet in het CPBW of de OR besproken worden. De syndicale vergadering van de BASF TBE vergadert elke tweede dinsdag van de maand.

De syndicale afgevaardigden worden benoemd door het ABVV zelf, namelijk door de aan de BASF TBE toegewezen beroepssecretaris van de Algemene Centrale van het ABVV. In de praktijk zal er naar een consensus gezocht worden op de mandaatdragersvergadering. De vakbonden op BASF TBE verdelen het aantal beschikbare mandaten op basis van de onderlinge verhoudingen in het lidmaatschap.

Jan Vlegels is de woordvoerder van de SA van het ABVV.

Ontdek hier wie voor het ABVV de syndicale afgevaardigden zijn.

De mandaatdragersvergadering (MDV)

Maandelijks komen alle gemandateerden van het ABVV op de BASF TBE samen op de mandaatdragersvergadering. Hier worden de thema's besproken die aan bod kwamen tijdens het CPBW, de OR en de syndicale vergadering. Zo is elke gemandateerde geïnformeerd over de hete hangijzers op de site, is hij/zij gewapend om collega's te informeren, en heeft hij/zij ook een inbreng in de standpunten die uiteindelijk worden ingenomen. Vaste punten op deze vergadering zijn ook een bespreking van de agenda met vergaderingen en acties, ledenwerving, de nieuwsbrief "Over De Rooie", verslagen van de Vakcommissie Scheikunde van het ABVV...

De mandaatdragersvergadering vergadert elke eerste dinsdag van de maand.

De beroepssecretaris

De beroepssecretaris van de Algemene Centrale die instaat voor de opvolging van de bedrijven op de BASF TBE is Bruno Verlaeckt. Een beroepssecretaris is (mede) verantwoordelijk voor de politieke lijn van de vakbondscentrale waar hij/zij tewerkgesteld is. Normaal gezien kom je als werknemer en ABVV-lid niet of nauwelijks met Bruno in contact. De syndicale afvaardiging is immers je eerste aanspreekpunt voor het ABVV op het werk. Word je actief als militant dan zal je Bruno uiteraard regelmatig ontmoeten op vergaderingen van het ABVV.

Enkele taken van de beroepssecretaris:

 • Leidt de ABVV-delegatie tijdens de 2-jaarlijkse CAO-onderhandelingen op de BASF TBE en ondertekent namens het ABVV de CAO-ontwerptekst
 • Stelt de syndicaal afgevaardigden aan. In de regel gebeurt dit na elke sociale verkiezing en na overleg op de mandaatdragersvergadering
 • Coördineert en ondersteunt de ABVV-werking op de bedrijven van de TBE. Dat betekent concreet:
  • Het bijstaan van de ABVV-gemandateerden op een paritair orgaan wanneer de gesprekken/onderhandelingen stroef verlopen. Doordat de beroepssecretaris geen gezagsrelatie heeft met de directies op de BASF TBE heeft hij meer "bewegingsruimte"
  • Het opvragen van advies bij de juridische dienst van het ABVV, vrijmaken van budget voor een syndicale actie, toelichten van een moeilijk thema/dossier, sectorinformatie doorspelen, enz.
 • Volgt het paritair overleg in de sector op en/of neemt er aan deel

De gegevens van Bruno Verlaeckt vind je hier.