Ziek tijdens je jaarlijks verlof? Neem je vakantiedagen later op!

Vanaf 1 januari 2024 kan je, wanneer je ziek wordt tijdens je wettelijke vakantie, je vakantiedagen behouden om deze later op te nemen.

Wat moet je doen, wat zijn de voorwaarden?

Tot nu toe was het zo dat wanneer je als werknemer ziek werd tijdens je vakantie, je die vakantiedagen niet kon recupereren. Dat is op 1 januari van dit jaar veranderd, zodat iedereen het recht behoudt op vier weken vakantie per jaar.

Vakantie is vakantie en ziek is ziek

Word je arbeidsongeschikt tijdens een periode van (wettelijke) jaarlijkse vakantie, dan heb je sinds 1 januari 2024 het recht om die vakantiedagen te behouden. Je kan die vakantiedagen dan later in het jaar opnemen.

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid ontvang je dan het gewaarborgd loon voor ziekte.

Let op: het gaat om arbeidsongeschiktheid tijdens je wettelijke jaarlijkse vakantiedagen, niet om andere vakantiedagen zoals anciënniteitsdagen, of arbeidsduurvermindering.

Er zijn wel wat voorwaarden.

Je moet:

  • je werkgever onmiddellijk verwittigen en op de hoogte brengen van je verblijfsadres, thuis of op vakantie.
  • een doktersbriefje voorleggen, binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid.
  • In geval van overmacht (ziekenhuisopname) moet het medisch attest binnen een redelijke termijn naar de werkgever worden gestuurd.
  • Opgelet, je kan je gewaarborgd loon verliezen als je je medisch attest te laat indient of als je het adres waar je je bevindt niet doorgeeft.
  • ten laatste bij het voorleggen van dit doktersattest, je werkgever uitdrukkelijk informeren dat jij je recht op het behoud van je vakantiedagen gebruikt.
  • Je werkgever heeft altijd de mogelijkheid om de controlearts in te schakelen.

Voorbeeld:

Je neemt tien dagen wettelijke vakantie van 22 juli 2024 tot en met 2 augustus 2024 maar je wordt ziek op 29 juli 2024. Je bezorgt een dag later een ziektebriefje dat loopt van 29 juli tot en met 2 augustus. Je ontvangt gewaarborgd loon voor ziekte vanaf 29 juli tot en met 2 augustus. De vijf dagen vakantie die je door ziekte niet kon opnemen, kan je later in 2024 opnemen.

Goed om weten: je kan vragen om je vakantiedagen aansluitend op je oorspronkelijk geplande vakantie op te nemen, maar je werkgever is niet verplicht die nieuwe vakantieaanvraag toe te staan.

Wat als je langdurig arbeidsongeschikt bent en je vakantiedagen niet kan opnemen?

Kan je onmogelijk je wettelijke vakantiedagen opnemen in de loop van het jaar, dan kan je sinds 1 januari die niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen tot twee jaar na het vakantiejaar overdragen (tot 24 maanden volgend op het einde van het vakantiejaar).

Deze overdracht tot twee jaar is enkel mogelijk wanneer je je wettelijke vakantie niet tijdens het vakantiejaar kon opnemen omwille van ziekte en ‘gewoon’ ongeval, beroepsziekte en arbeidsongeval, moederschapsrust, omgezette moederschapsrust bij hospitalisatie of overlijden van de moeder, geboorteverlof, profylactisch verlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof of pleegouderverlof.

Let op: je vakantiegeld voor deze dagen wordt wel al uitbetaald in de maand december (bedienden) of in de loop van mei-juni (arbeiders) van het lopende vakantiejaar.

Voorbeeld:

Je wordt eind oktober 2024 arbeidsongeschikt omdat je je been breekt. Je hebt dan nog vijf dagen wettelijke vakantie op te nemen. Je blijft arbeidsongeschikt tot het einde van het jaar, tot en met 31 december 2024. Je kan die vakantiedagen dus niet meer opnemen in 2024. Je kan ze wel opnemen in 2025 en 2026.

Links en downloads:

Model geneeskundig getuigschrift