CAO 2014-2015

Ontwerptekst

Download hier de ontwerptekst van de CAO 2014-2015 in pdf-formaat.

Samenvatting

 • Individuele werkzekerheid t.e.m. 31/12/2018
 • P-pool wordt jaarlijks in september aangevuld tot 28 medewerkers (BASF: 20, EuroChem: 4, Styrolution: 4). In mate van mogelijke p-poolers inzetten voor tijdelijke opvang: langdurig zieken vanaf 3 maanden arbeidsongeschikt, zwangere medewerkers vanaf 3 maand voor ingang zwangerschapsverlof (tenzij reeds vroeger in ander werkregime of volledige medische schorsing). Maandelijks overzicht op IDA-commissie van werknemers langer ziek dan 3 maanden en gemelde zwangerschappen
 • T-pool (zie CAO 2008-2009) voortgezet en verfijnd voor duurtijd van deze CAO. Halfjaarlijks aangevuld tot 6 medewerkers
 • Vanaf 1/6/2014 halfjaarlijkse "IDA-commissie PT" met evolutie tewerkstelling en perspectieven voor de verschillende diensten binnen PT
 • SIRA-project: voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 worden telkens 8 SIRA-leerlingen ingeschreven (BASF: 6, EuroChem: 1, Styrolution: 1). Indien geslaagd op 30/6 aangeworven met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1/7. Als overaanbod op interne arbeidsmarkt dan engagement opnieuw bekijken (toegelicht op IDA-commissie)
 • Concreet engagement beheersing structurele overurenproblematiek in bedrijven/diensten (overschrijding van 91 uren per kwartaal en medewerker, niet gevolg van afstellingen, uitzonderlijk meerwerk, plotse ziekte of onevenredige spreiding verlof en/of compensatierust):
  • Maandelijkse rapportering overuren aan aangeduide leden van syndicale afvaardiging
  • Plan van aanpak door bedrijfsleider/diensthoofd om overuren terug te dringen. Toegelicht en opvolging op kwartaalbasis in de syndicale vergadering
  • Structurele maatregelen als plan niet werkt: werkvolume terugdringen of personeelsinzet verhogen door bijkomende aanwervingen of inzet derden als geen kerntaken. Eveneens toelichting en opvolging op kwartaalbasis in de syndicale vergadering
  • Reeds afgesproken structurele maatregelen:
   • Bijkomende aanwervingen PTW: 4 in 2014, 2 in 2015
   • PB/M1 (Maintenance Cracker): 3 bijkomende medewerkers t.o.v. organisatie vóór crackerafstelling
 • Vanaf 1/1/2014 aanpassing shiftvergoedingen
  • Basisshifttoeslagen voor gelegenheidsshiften en berekening geglobaliseerde shiftvergoeding:
   • Week, vroege en late: 10,5%
   • Week, nacht: 34%
   • Zaterdag, vroege en late: 21%
   • Zaterdag, nacht: 62,5%
   • Zondag, vroege en late: 10,5%
   • Zondag, nacht: 34%
  • CAO-toeslag in berekening geglobaliseerde shiftvergoeding 4-ploegen teruggebracht tot 1,7%. Voor 2-ploegen en 3-ploegen afgeschaft
  • Continustelsel Interventiedienst: feestdagentoeslag van 100% enkel op basiswedde. Feestdagentoeslag gebaseerd op ploegentoeslag (0,39%) afgeschaft en vervangen door CAO-toeslag van 0,39%
  • Verhoging geglobaliseerde shiftvergoedingen:
   • 2-ploegen: 10,5%
   • 3-ploegen: 18,33%
   • continustelstel Interventiedienst: 29,92%
   • 4-ploegen: blijft 40%
  • Basisshiftvergoeding (gemiddelde basisshifttoelagen, naast basisuurloon basis voor overurentoeslag) verhoogd van 19,9% naar 20,69% voor 4-ploegen en van 11,44% naar 12,01% voor continustelsel Interventiedienst
  • Ploegenpremie op 40u van eindejaarspremie verhoogd tot 18,33% voor 2-ploegen en 10,5% voor 3-ploegen
  • Aanpassing shiftvergoeding op forfaitaire jaarvergoeding:
   • 4-ploegen: 37,39%
   • 3-ploegen: 17,16%
   • 2-ploegen: 9,83%
   • Continustelsel Interventiedienst: 27,95%
   • 2-ploegenstelsel vroege-dag (Toezicht): 4,92%
 • Vanaf 1/4/2014 maaltijden in bedrijfsrestaurant/afhaalkeuken/automaten aan werkelijke kostprijs (tussenkomst werkgever valt weg) x 1,18. Ter compensatie krijgt elke medewerker per effectief gewerkte dag een maaltijdcheque met nominale waarde van 7 euro. Werknemersaandeel: 1,09 euro, werkgeversaandeel: 5,91 euro. Modaliteiten inzake toekenning en gebruik vastgelegd in aparte CAO
 • Vanaf 1/1/2015 2-de pijler bedrijfspensioenen arbeiders en bedienden geharmoniseerd, zowel voor dekkingen leven, overlijden als ziekte en invaliditeit (indiensttreding: ten vroegste op 18 jaar, uitdiensttreding: ten laatste op 65 jaar)
  • Spaarplan:
   • Werkgeversfinanciering van 1,36% van Pensioenbasisjaarwedde (PBJ) vanaf indiensttreding t.e.m. leeftijd 39 jaar en 2,36% van PBJ vanaf leeftijd 40 jaar t.e.m. uitdiensttreding
   • Medewerkersbijdrage van 0,1% van PBJ vanaf indiensttreding t.e.m. uitdiensttreding
  • Nieuw DC-plan
   • Werkgeversfinanciering per categorie vanaf indiensttreding t.e.m. uitdiensttreding:
    • A-Aa-B-Bb: 1,2% van PBJ (+0,5% van PBJ vanaf leeftijd 40 jaar)
    • C-Cc: 1,7% van PBJ
    • D-E: 2,2% van PBJ
    • F: 2,7% van PBJ
    • G: 3,45% van PBJ
   • Bedienden aangesloten bij gesloten DB-plan worden niet aangesloten bij nieuwe DC plan. Voorwaarden blijven geldig, tenzij anders beschreven in deze CAO
   • Medewerkersbijdrage op basis van formule 0,0% S1 + 5,3% S2 voor alle medewerkers zowel in nieuw DC-plan als gesloten DB-plan
  • Financieringsmethode van Spaarplan, nieuw DC-plan en gesloten DB-plan voor bedienden (referentie voltijds): vanaf indiensttreding t.e.m. leeftijd 39 jaar jaarlijks 12 brutobasisuren d.m.v. loonverrekening in maand november op basis van brutobasisuurloon van januari voorafgaand. Vanaf leeftijd 40 jaar 29 basisuren. Op bijgedragen basisuren geen enkel en dubbel vakantiegeld
 • Berekening van PBJ-grondslag arbeiders met 174,17 uren gerekend (i.p.v. 173,33 uren nu) en geen beheerskosten meer (1 euro per maand nu). Harmonisatie met bedienden
 • Harmonisatie overlijdensdekking (luik voorzorgsfonds): kleine verbeteringen overlijdensdekking arbeiders
 • Bedienden (B tot D) die in vervanging tijdelijk hogere functie uitvoeren krijgen vervangingsloon conform toekenningsmodaliteiten arbeiders
 • Berekeningsbasis eindejaarspremie arbeiders van 173,33 uren naar 174,17 uren (harmonisatie met bedienden)
 • Vanaf 1/4/2014 tussenkomst van maximum 20 euro en begrensd tot factuurbedrag in internetfactuur van medewerkers. Voorlopig voor duur van deze CAO maar intentie om te bestendigen. Maandelijks aan medewerker via loon/weddeafrekening voordeel van alle aard (VAA) aangerekend van 5 euro (hierop worden RSZ-bijdragen en belastingen berekend)
 • Opzegtermijnen (telkens op basis van anciënniteit, niet geldig bij ontslag om dringende reden en bij beëindigen arbeidsovereenkomst in onderling akkoord):
  • Vanaf 1/1/2014 eengemaakte opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden:
   • 0 tot 3 maand: 2 weken
   • 3 tot 6 maand: 4 weken
   • 6 tot 9 maand: 6 weken
   • 9 tot 12 maand: 8 weken
   • 12 maand tot 3 jaar: 13 weken
   • 3 jaar t.e.m. 30 jaar: + 3 weken per begonnen jaar anciënniteit
   • 31 jaar t.e.m. 45 jaar: + 2 weken per begonnen jaar anciënniteit
  • Overgangsregeling voor medewerkers in dienst vóór 1/1/2014:
   • Deel 1:
    • Arbeiders: 3 maand per begonnen schijf van 5 jaar. Bij SWT 28 kalenderdagen als minder dan 20 jaar; 56 kalenderdagen vanaf 20 jaar
    • Bedienden (jaarloon hoger dan 32259 euro bruto op 31/12/2013): 1 maand per begonnen jaar met minimum van 3 maand
   • Deel 2: in functie van anciënniteit verworven vanaf 1/1/2014 alsof medewerker in dienst op 1/1/2014
 • Externe personeelsbussen zullen vertrekken van zodra passagiers laatst aangekomen interne bus zijn opgestapt en ten vroegste kwartier na einde arbeidstijd
 • Tijdskrediet (CAO 103):
  • Aanvraagprocedure: 3 maanden voor gewenste ingangsdatum (altijd vastgelegd op 1-ste dag van de maand) via standaarddocument en per e-mail personeelsdienst in kennis stellen van aanvraag. Indien voltijds tijdskrediet of vorm van loopbaanonderbreking, dan inclusief RVA-attest met eerder genoten periodes van loopbaanonderbreking. Lijnverantwoordelijke ter kennisname in kopie zetten (i.p.v. voorafgaand te laten ondertekenen)
  • Aanvraag landings- of uitgroeibaan mogelijk tot aan pensioenleeftijd
  • Vanaf 1/6/2014 tijdens maandelijks syndicaal overleg overzichtsrapport getoond en besproken. Indien nodig commissie tijdskrediet heropgericht
  • Gegeven de duur van deze CAO, voor medewerkers met 5 jaar anciënniteit bij werkgever en die voldoen aan de voorwaarden, opnamevormen voltijdse of halftijdse loopbaanvermindering voorzien in kader van tijdskrediet met motief van maximaal 36 maanden over de loopbaan
  • Medewerkers met tijdskrediet kunnen genieten van Vlaamse aanmoedigingspremies in kader van zorgkrediet, opleidingskrediet en ondernemingen in herstructurering, behoudens hervormingen van de premies en voor zover geen sectorbasis nodig
 • SWT-regelingen:
  • Vanaf 56 jaar als 33 jaar loopbaan én minimum 20 jaar nachtarbeid. Tot 31/12/2014 en verlengd tot 30/6/2016 indien afspraken op sectorniveau
  • Vanaf 58 jaar als zwaar beroep. Tot 31/12/2016. Bedienden die geen gebruik kunnen maken van dit stelsel a.g.v. de eengemaakte opzegtermijnen hebben op ogenblik van uitdiensttreding recht op aanvullende vergoeding als ze:
   • leeftijd van 58 jaar tussen 1/1/2014 en 30/6/2014 bereiken
   • voldoen aan voorwaarden stelsel tussen 1/1/2014 en 30/6/2016
   • opgezegd worden tussen 1/1/2014 en 30/6/2016
  • Vanaf 58 jaar als 38 jaar loopbaan. Tot 31/12/2014. Bedienden die geen gebruik kunnen maken van dit stelsel a.g.v. de eengemaakte opzegtermijnen hebben op ogenblik van uitdiensttreding recht op aanvullende vergoeding als ze 58 jaar worden in 2014 en vereiste loopbaan van 38 jaar hebben in 2014
  • Aanvullende vergoedingen voor werknemers in SWT worden verder gezet ingeval van werkhervatting tot pensioen betrokkene
  • Vanaf 4-de kwartaal 2014 oprichting syndicale werkgroep eindeloopbaan ingericht met doel bij volgende CAO-onderhandelingen beslissingen over toekomstige eindeloopbaanmechanismen te kunnen nemen met oog op logisch geheel van opties voor medewerkers (cfr. wettelijke context, kostenimpact, bedrijfspensioenplannen). Afronding 3-de kwartaal 2015
  • Vanaf 55 jaar een betaalde leeftijdsdag voor voltijdse medewerkers
  • Behoud bestaande akkoorden