Lees de nieuwe ABVV-info (20 februari).   

Aanvullende (Europese) vakantie

Hoe is de aanvullende vakantie ontstaan?

De klassieke Belgische vakantiewetgeving voorziet in een recht op vier weken betaalde vakantie. Specifiek voor België is dat de vakantierechten worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar. Deze rechten kunnen evenwel pas worden opgenomen in het volgende kalenderjaar, het zogeheten vakantiejaar. Het onderscheid tussen het vakantiedienstjaar en het vakantiejaar heeft tot gevolg dat werknemers met een onvolledig vakantiedienstjaar in sommige gevallen tijdens het vakantiejaar geen recht hebben op vier weken betaalde wettelijke vakantie. Sommige werknemers hebben pas na 12 maanden volledige vakantierechten.

De Europese Commissie is hierover gestruikeld. Volgens de Europese Commissie was deze situatie in strijd met de arbeidstijdvoorschriften van de EU. Op basis van deze bepalingen moet een werknemer binnen een redelijke termijn een minimumaantal vakantiedagen kunnen opnemen. Om deze reden heeft de Europese Commissie België in gebreke gesteld met het verzoek werknemers een snellere opbouw van vakantierechten te garanderen.

Schoorvoetend publiceerde de federale regering Di Rupo op 19 juni 2012 een Koninklijk Besluit (KB) dat werknemers in de mogelijkheid stelde om ook wanneer ze een onvolledig vakantiedienstjaar hebben, hun contingent "jaarlijkse vakantie" aan te vullen evenredig met de gewerkte dagen in het vakantiejaar. De werkgevers in ons land wilden er echter niet van weten dat dit - nochtans evidente - recht hen 1 cent extra zou kosten. De regering Di Rupo was tevens niet bereid om er een budget voor uit te trekken. Bijgevolg financier je deze dagen evenwel zélf. Voor die ene keer dat de Europese Commissie eens "sociaal" uit de hoek komt...

Hoe werkt het?

Met deze regeling - ook bekend onder de naam "Europese vakantie" - heb je, wat er ook gebeurt, recht op 4 weken vakantie per jaar:
 • Zelfs al zit je in je eerste werkjaar, maar op voorwaarde dat je minstens drie maanden gewerkt hebt (aanloopperiode)
 • Zelfs al heb je door je werk het jaar ervoor een vakantierecht opgebouwd van minder dan 20 dagen

Dit recht op Europese vakantie is evenredig met je prestaties. Dit betekent dat je na drie maanden recht hebt op een week Europese vakantie, na zes maanden werken heb je recht hebt op twee weken, enz. Het verschil tussen de Europese vakantie en onze Belgische regeling is dat er in het Europese systeem al rekening gehouden wordt met het lopende werkjaar.

Voor wie is het bedoeld?

De Europese vakantie geldt in de volgende situaties en is interessant voor:

 • Starters die voor het eerst aan de slag zijn of werknemers die beginnen als loontrekkende. Echter, voor wie jonger is dan 25 jaar en van de schoolbanken komt, is de "jeugdvakantie" een interessantere regeling
 • Werknemers die nu in ons land als loontrekkende werken nadat ze een periode in het buitenland hebben gewerkt
 • Werknemers/loontrekkenden die voordien zelfstandige waren
 • Wie nu in de privésector aan de slag is en voordien in de openbare sector werkte
 • Wie opnieuw werkt na een periode van volledige werkloosheid
 • Werknemers die het werk hervatten na een lange ziekteperiode
 • Wie het werk als loontrekkende hervat na een volledige loopbaanonderbreking
 • Deeltijdse werknemers die opnieuw voltijds aan de slag gaan maar geen vier weken vakantie hebben omdat ze het jaar ervoor deeltijds gewerkt hebben
 • Deeltijdse werknemers die hun werkregime verhogen met minstens 20% van een voltijdse baan t.o.v. hun gemiddeld werkregime van het vorig jaar
 • Werknemers die loopbaanvermindering (1/5de, halftijds of voltijds) genoten hebben in het kader van de stelsels "thematische verloven", "tijdskrediet met motief" of "tijdskrediet - stelsel landingsbanen" en hun "normaal" arbeidsritme terug hervatten

Wat met mijn loon?

Tijdens je aanvullende vakantiedagen heb je recht op een bedrag dat gelijk is aan je volledig loon. Bij bedienden worden de Europese vakantiedagen betaald door de werkgever, bij arbeiders door de vakantiekassen. Let op, het gaat hier slechts om een voorschot dat het jaar daarna met het dubbel vakantiegeld verrekend wordt. Wat je het ene jaar ontvangt, krijg je niet meer het jaar nadien.

Hoe deze aanvullende vakantiedagen bekomen?

Roep je als werknemer je recht op aanvullende vakantie in, dan moet je werkgever op jouw vraag het nodige doen.

 • Bedienden: richt je vraag rechtstreeks aan je werkgever, net zoals voor de wettelijke vakantie
 • Arbeiders: jij en je werkgever moeten elk een deel van het "aanvraagformulier voor aanvullende vakantie" van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) invullen dat dan naar je vakantiekas wordt gestuurd

Meer informatie

Op de website van SDWorx vind je uitgebreidere informatie over de aanvullende vakantie: SDWorx - Aanvullende vakantie