Lees de nieuwe ABVV-info over CAO-90, ict-materiaal en de leasefietsen.     Vanaf 14 mei tem 21 mei zijn er sociale verkiezingen.   Bekijk al onze kandidaten op deze website.     

Thematische verloven

Het stelsel "thematische verloven" is een recht van de werknemer. Dit betekent dat als de werknemer aan de voorwaarden voldoet en een correcte aanvraag heeft ingediend, de werkgever het thematisch verlof niét kan weigeren. Het verlof kan eventueel wel met een maximumperiode uitgesteld worden als de werkgever daarvoor gegronde redenen heeft m.b.t. de werking van de onderneming (zie de specifieke verloven). De werknemer moet met de werkgever een akkoord bereiken over de wijze waarop hij het verlof wenst op te nemen (de modaliteiten).

Een maandelijkse - forfaitaire - uitkering van de RVA is mogelijk bij alle vormen van thematische verlof. Raadpleeg hier de bedragen van de RVA-uitkeringen. Daarnaast kan je gedurende maximaal 1 jaar tijdens je beroepsloopbaan, o.a. bij opname van een vorm van thematisch verlof, een "aanmoedigingspremie - zorgkrediet" van de Vlaamse Overheid ontvangen ingeval van volledige of halftijdse loopbaanonderbreking. Raadpleeg hier de bedragen van de aanmoedigingspremies.

Klik door naar de verschillende vormen:

Ouderschapsverlof

 • Volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren)
 • 4 maanden volledige loopbaanonderbreking, 8 maanden halftijds, of 20 maanden 4/5de
 • Indien u wenst over te stappen van een volledige onderbreking naar een gedeeltelijke onderbreking of omgekeerd, is volgende regel van toepassing: 1 maand volledige onderbreking = 2 maanden vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking = 5 maanden vermindering van de prestaties met 1/5de
 • Het recht geldt voor elk kind, zo lang het bij aanvang niet de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt
 • In de 15 maanden die aan een aanvraag voorafgaan, 12 maanden voor dezelfde werkgever gewerkt hebben
 • Formaliteiten:
  • T.a.v. werkgever: minstens 2 maanden en hoogstens 3 maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door afgifte van een schrijven (waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever), met vermelding van de beoogde vorm van ouderschapsverlof en de begin- en einddatum
  • T.a.v. RVA: ten vroegste 6 maanden vóór en ten laatste 2 maanden na de start formulier C61 - ouderschapsverlof invullen en per post opsturen naar de "dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het RVA-kantoor van uw woonplaats of een online aanvraag indienen via MySocialSecurity.be
 • De start kan maximaal 6 maanden uitgesteld worden door de werkgever
 • Gedetailleerdere info vind je terug op "Infoblad T19" van de RVA

Verlof om medische bijstand

 • Volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid, dat lijdt aan een zware ziekte
 • Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer van uw familie- of gezinslid als zodanig beoordeelt. Een attest van de behandelende geneesheer afleveren is noodzakelijk
 • Bijstand: iedere vorm van medische, sociale, familiale of mentale/morele hulp/bijstand waarvan de dokter meent dat die hulp/bijstand helpt bij het herstel.
 • Voor aanvragen na 31/05/2017 slechts mogelijk bovenop de eventuele professionele bijstand die die patiënt daarnaast kan genieten
 • Van toepassing op bloedverwanten tot de 2-de graad, aanverwanten tot de 1-ste graad, personen waarmee u samenwoont (gezinsleden) en in geval van wettelijke samenwoning ook voor de vader, de moeder en de kinderen van de partner met wie u wettelijk samenwoont
 • Vorm en duur:
  • 12 maanden volledige loopbaanonderbreking, 24 maanden halftijds of 4/5de
  • Per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden
  • Al dan niet opeenvolgend verlengd tot de maximumduur
  • Maximumduur kan voor elke vorm verdubbeld worden, indien:
   • het een kind betreft van maximum 16 jaar oud dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt
   • én indien u alleenstaande bent (uitsluitend en effectief samenwonen met een of meer van uw kinderen ten laste)
  • Indien u wenst over te stappen van een volledige onderbreking naar een gedeeltelijke onderbreking of omgekeerd, moet u ervan uitgaan dat een maand volledige onderbreking gelijk is aan 2 maanden gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5)
 • Formaliteiten:
  • T.a.v. werkgever: Minstens 7 dagen vóór de start verwittigen via een aangetekende brief of door overhandiging van een schrijven (waarvan het dubbel wordt ondertekend door de werkgever als ontvangstbewijs) waarin u de begin- en einddatum vermeldt van de periode waarvoor u een volledige of gedeeltelijke onderbreking aanvraagt. Attest van behandelend geneesheer bijvoegen (opgenomen in formulier C61 - medische bijstand)
  • T.a.v. RVA: ten vroegste 6 maanden vóór en ten laatste 2 maanden na de start formulier C61 - medische bijstand invullen en per post opsturen naar de "dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het RVA-kantoor van uw woonplaats of een online aanvraag indienen via MySocialSecurity.be
  • Bij elke vernieuwing, zolang de maximumduur niet bereikt is, dient dezelfde procedure gevolgd te worden. Indien u alleenstaande bent en verlof om medische bijstand wilt bovenop de reguliere maximumduur dient uw aanvraag vergezeld te zijn van een attest uitgereikt door het gemeentebestuur, waaruit blijkt dat u uitsluitend en effectief met een of meerdere kinderen samenwoont
 • De start kan maximaal 7 dagen uitgesteld worden door de werkgever. In geval van uitstel moet hij binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving schriftelijk reageren
 • Gedetailleerdere info vind je terug op "Infoblad T18" van de RVA

Verlof om medische bijstand voor een minderjarig gehospitaliseerd kind

 • Dezelfde voorwaarden en modaliteiten gelden als bij het "gewoon" verlof om medische bijstand, tenzij hieronder anders vermeld
 • Volledige loopbaanonderbreking gedurende een week (7 opeenvolgende dagen, aansluitend verlengbaar met een bijkomende week) om een minderjarig kind tijdens of net na zijn hospitalisatie wegens een zware ziekte bij te staan of te verzorgen.
 • Duur wordt afgetrokken van de maximumduur van 12 maanden volledige onderbreking in het kader van verlof om medische bijstand
 • Bijkomend attest verstrekken van het ziekenhuis waaruit blijkt dat het kind voor wie u het verlof hebt gevraagd gehospitaliseerd is (opgenomen in formulier C61 - medische bijstand)
 • Van toepassing op werknemers die:
  • bloedverwant zijn in de eerste graad van het zwaar zieke kind en met het kind samenwonen
  • samenwonen met het zwaar zieke kind en belast zijn met de dagelijkse opvoeding
  • ouder zijn van het zwaar zieke kind en niet met het kind samenwonen
  • familielid tot de 2-de graad zijn van het kind, wanneer ouders in de onmogelijkheid verkeren dit verlof op te nemen
 • In geval van scheiding kunnen beide ouders van het zwaar ziek minderjarig gehospitaliseerd kind tegelijkertijd het verlof van één week nemen om hun kind bij te staan
 • Minimum- en maximumduur van de aanvraag voor het "gewoon" verlof om medische bijstand zijn hier niét van toepassing
 • Werkgever zo snel mogelijk de gevraagde attesten bezorgen, waarin het onvoorziene karakter van de hospitalisatie expliciet wordt vermeld door de behandelende geneesheer
 • Werkgever kan de aanvraag niét uitstellen
 • Gedetailleerdere info vind je terug op "Infoblad T18" van de RVA. Het is geïntegreerd in de informatie over het "gewoon" verlof om medische bijstand

Palliatief verlof

 • Volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is
 • Die palliatieve zorgen beogen het instaan voor de globale begeleiding van de patiënt op het einde van zijn leven, zowel op het vlak van het omgaan met de fysieke symptomen en de pijn als een psychologische of spirituele ondersteuning of een administratieve of familiale bijstand. Een attest van de behandelend geneesheer is noodzakelijk
 • Vorm: volledige loopbaanonderbreking, halftijds of 4/5de
 • Duur: Per aanvraag maximum 1 maand voor elke vorm, en mogelijkheid om 2 keer te verlengen met 1 maand (totale maximumduur: 3 maanden)
 • Formaliteiten:
  • T.a.v. werkgever: aanvraagformulier (formulier C61 - palliatief verlof) voor onderbrekingsuitkeringen overhandigen waarin de behandelend geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft verklaart dat u bereid bent palliatieve verzorging te verstrekken aan deze persoon. De identiteit van de patiënt moet niet vermeld worden
  • T.a.v. RVA: ten vroegste 6 maanden vóór en ten laatste 2 maanden na de start formulier C61 - palliatief verlof invullen en per post opsturen naar de "dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het RVA-kantoor van uw woonplaats of een online aanvraag indienen via MySocialSecurity.be
  • Recht gaat in op de 1-ste dag van de week die volgt op de week tijdens dewelke u het attest aan uw werkgever hebt overhandigd. Werkgever kan kortere termijn aanvaarden en mag aanvraag niét uitstellen
  • In geval van verlenging, moet u voormelde procedure opnieuw volgen
  • Bij overlijden patiënt vóór einde loopbaanonderbreking, kan je in loopbaanonderbreking blijven tot voorziene datum of werk eerder hervatten
  • Telt niet mee voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het "tijdskrediet" die u in het totaal kunt genieten tijdens uw loopbaan
 • Gedetailleerdere info vind je terug op "Infoblad T20" van de RVA