Tijdskrediet – stelsel landingsbanen

Het specifieke tijdskrediet voor werknemers die het einde van hun loopbaan naderen, biedt je de mogelijkheid om je prestaties te verminderen tot je met pensioen gaat. Om dit tijdskrediet te bekomen, moet je voldoen aan verschillende toegangsvoorwaarden bij de werkgever, dewelke we op deze pagina zullen oplijsten.

Als je ook aan de voorwaarden voor de toekenning van uitkeringen voldoet, eveneens toegelicht op deze pagina, kan je een maandelijks vervangingsinkomen genieten, betaald door de RVA. Daarbovenop voorzien de werkgevers op de BASF TBE in een financiële bijpassing, een verworvenheid bekomen in de CAO 2016-2017.

Voorwaarden en rechten

 • Vorm: halftijds of 4/5de loopbaanonderbreking
 • Minimumduur: 3 maanden bij halftijds en 6 maanden bij 4/5de
 • Maximumduur: tot aan het pensioen
 • Vereisten:
  • Leeftijd:
   • Algemene regel: vanaf leeftijd 55 jaar
   • Vanaf leeftijd 50 jaar (Enkel 4/5de). Bijkomende voorwaarden (voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever):
    • Zwaar beroep hebben uitgeoefend
    • Of minstens 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende
  • Loopbaan: minstens 25 jaar als loontrekkende (dus geen prestaties als zelfstandige, statutair ambtenaar in publieke sector of onderwijs en beroepsmilitair)
  • Anciënniteit: minstens 24 maanden bij de werkgever op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van de vraag om tijdskrediet
  • Tewerkstelling:
   • Halftijds: voltijds of 3/4de
   • 4/5de: voltijds of 4/5de met tijdskrediet
 • Het "tijdskrediet - stelsel landingsbanen" is een recht van de werknemer. De werkgever kan niet weigeren als aan de voorwaarden werd voldaan én een correcte aanvraag werd ingediend. Het recht is voor leidinggevenden evenwel beperkt
 • Uitstel is mogelijk als:
  • Ernstige interne of externe redenen: onder meer organisatorische behoeften, continuïteit van het werk en reële mogelijkheden tot vervanging (maximum 6 maanden uitstel)
  • Je oefent een sleutelfunctie uit (maximum 12 maanden uitstel)

Formaliteiten

T.a.v. de werkgever

 • 3 maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door persoonlijke afgifte van een schrijven (waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever), met vermelding van de beoogde vorm van het "tijdskrediet - stelsel landingsbanen", begindatum en duur, en de modaliteiten (wijze waarop je je prestaties wil verminderen)
 • Werkgever moet antwoord meedelen ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin je hem de schriftelijke kennisgeving hebt overhandigd. Indien hij aanvangsdatum wil uitstellen, moet hij je op de hoogte brengen binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving

T.a.v. de RVA

 • Vanaf het moment dat je een positief antwoord hebt gekregen van de werkgever en de aanvangsdatum is afgesproken, moet je bij de RVA je aanvraag om onderbrekingsuitkeringen indienen. Dit ten vroegste 6 maanden vóór en ten laatste 2 maanden na de start
 • RVA in kennis stellen eveneens verplicht als je geen uitkeringen aanvraagt
 • Formulier C61 – tijdskrediet landingsbanen – CAO nr. 103ter – 06/17 invullen en per post opsturen naar de "dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het RVA-kantoor van uw woonplaats of een online aanvraag indienen via MySocialSecurity.be
 • Het formulier bestaat uit een deel voor de werkgever en een deel voor jou, dewelke beide ingevuld moeten zijn

Uitkeringen

RVA-onderbrekingsuitkering

 • Toekenningsvoorwaarden:
  • Voldoen aan de toegangsvoorwaarden bij de werkgever
  • Leeftijdsvoorwaarden:
   • Algemene regel: vanaf leeftijd 60 jaar
   • Vanaf leeftijd 55 jaar. Bijkomende voorwaarden (voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever):
    • Zwaar beroep hebben uitgeoefend
    • Of minstens 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende
    • Of minstens 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid gewerkt hebben
 • Raadpleeg hier de bedragen
 • Ingeval landingsbaan zonder RVA-onderbrekingsuitkering en je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden (leeftijdsvoorwaarde en in de 24 maaanden vóór de schriftelijke kennisgeving minstens 4/5de met tijdskrediet gewerkt) dan hoor je een nieuwe aanvraag in te dienen om uitkering te bekomen. Gebruik formulier Aangifte van een wijziging betreffende de gegevens loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof om je tijdskrediet zonder RVA-onderbrekingsuitkering stop te zetten

Financiële bijpassing BASF TBE werkgevers

Onderstaande bedragen zijn telkens bruto, referentie voltijds.

 • Indien je wel in aanmerking komt voor een RVA-onderbrekingsuitkering (erbovenop):
  • halftijds, instapleeftijd tussen 55 en 60 jaar: 312,12 euro
  • halftijds, instapleeftijd 60 jaar of ouder: 598,23 euro
  • 4/5de, instapleeftijd tussen 55 en 65 jaar: 182,07 euro
  • 4/5de, instapleeftijd tussen 55 en 60 jaar, met overstap halftijds vanaf 60 jaar: 182,07 euro en 442,17 euro
 • Indien je niet in aanmerking komt voor een RVA-onderbrekingsuitkering:
  • halftijds, instapleeftijd tussen 55 en 60 jaar: 303,54 euro
  • halftijds, instapleeftijd 60 jaar of ouder: 581,80 euro
  • 4/5de, instapleeftijd tussen 55 en 65 jaar: 119,21 euro
  • 4/5de, instapleeftijd tussen 55 en 60 jaar, met overstap halftijds vanaf 60 jaar: 119,21 euro en 430,03 euro
 • Bedragen worden geïndexeerd volgens de spilindex van de scheikundige nijverheid (PC 116 en PC 207)
 • De bedragen kunnen tevens geraadpleegd worden in de gecoördineerde teksten

Zware beroepen

Bij verwijzingen naar een "zwaar beroep" in het kader van het tijdskrediet - stelsel landingsbanen gelden volgende voorwaarden:

 • Wat?: werken in wisselende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid
 • Minstens 5 jaar tijdens de 10 voorgaande jaren of minstens 7 jaar tijdens de 15 voorgaande jaren
 • Voltijds of deeltijds speelt geen rol
 • Periodes van volledige schorsing arbeidsovereenkomst worden niet meegerekend

Infobladen RVA

Gedetailleerdere informatie kan je terugvinden op volgende infobladen van de RVA:
 • Infoblad T161 (het tijdskrediet landingsbaan – recht bij de werkgever)
 • Infoblad T162 (het tijdskrediet landingsbaan - recht op onderbrekingsuitkeringen)
 • Infoblad T159 (aanvraagprocedure van het tijdskrediet)
 • Infoblad T151 (het tijdskrediet eindeloopbaan – reglementering in toepassing voor 01/04/2017)